22nd December 2020 11:55:12 පැය අද (22) දින උදෑසන වනවිට ශ්‍රී ලංකාවෙන් කොවිඩ් - 19 ආසාදිත පුද්ගලයින් 370 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇත. If a modification will happen in these information, our website does not assume any responsibility. Sri Lanka. Sri Lanka University New Academic Year 2019 2020 Re-Corrections . Students sitting for Local (Old or New Syllabus) or foreign A/L exams in 2020 or 2021 are eligible to apply. *Each nation is assessed on individual and collective values processed through an in-house formula to generate a 'PwrIndx' score. The Sri Lankan Army promises both professional and personal growth at every stage of the career. U.S. Citizens with emergencies, please call 011-249-8686. 2021 වසරේ  ශ්‍රි ලoකාවේ රජයේ පාසල්වල පළමු ශ්‍රේණිය සදහා සිසුන් බදවාගැනිම පිළිබද උපදෙස් මාලාව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාශයේ වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබෙනව... 2 016 jif¾ mßmd,k fiajd úNd.fha wjika m%Óm, rdcH fiajd fldïika iNdfõ fjí wvúfha m,fldg ;sfnkjd   iqÿiqlï ,enQ ish¨ fokdg wmf.a WKqiqï iq... 2019 ජනවාරි මාසයේ පැවැත්වෙන පරිපාලන සේවා විභාගයට මුහුණ දෙන ඔබට අපගේ උණුසුම්  සුභපැතුම් ! Baddegama Wimalawansa Thero Mawatha, Colombo 10, Sri Lanka. Outside of Sri Lanka: +94-11-249-8500 In line with its election pledge, the new government of Sri Lanka is to provide employment opportunities in the state sector for about 50,000 unemployed graduates by 1 March this year. Station Master – Sri Lanka Railway Department. The copyrights of these contents belong to the responsible owners. The Department of Examinations noted that applications for the Advanced level examination re-correction will have to be handed over before the 17th of January 2020. Alert 09 (2020.12.13 20.00) All Countries Except Russia,Ukraine & Kazakhstan. Organization: Sri Lanka Railway Department Source: Government Gazette (31-07-2020) Full-Time Sri Lanka Railway Department Job Vacancies in Sri Lanka Penalty should be paid for the applications received from 27th March 2020 to 03rd April 2020. Outside of Office Hours, contact: 011-249-8500. Prevailing situation arouse due to the Covid 19 outbreak, please refrain applying for ETA with effect from 2020.12.13 23:59 hrs (Local time in Sri Lanka) until further notice. How to apply: Application fee is Rs. Payments should be credited to SLIATE Account 025-2-001-1-3397613 at Peoples’ Bank, Hyde Park Branch Colombo 02 or any other branch of the Peoples’ Bank in Sri Lanka on or before 06 th October 2020. Closing Date: 2020-08-31. Outside of Sri Lanka: +94-11-249-8500 MINISTRY OF HEALTH SUWASIRIPAYA, No 385, Rev. The Program to provide jobs for all unemployed graduates and diploma holders has commenced. Login. ශ්‍රි ලoකාවේ බොහොමයක්  රජයේ තරඟ විභාගවලට බුද්ධි පරික්ෂණ ගැටලු සහිත ප්‍රශ්න පත්‍රයකට මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත බොහොමයක් දෙනාට මෙම බුද්ධි පරික්... 2020 පෙබරවාරි 07 පළවු ගැසට් පත්‍රය පහතින් දැක්වෙනවා, Application for Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of the Sri Lanka Teacher Educators' Service - 2019 (2020 ), This website contents some advertisements found from news papers,social media and other websites The legal copyrights of those contents belong to the actual owners. COLOMBO, Sri Lanka (AP) — Sri Lankan authorities on Thursday imposed lockdown on three towns on the outskirts of the capital to contain the … Admission to National Diploma in Technology - NDT Application 2020 Largest online Education website in Sri Lanka provides Past papers, Model papers, School papers, Campus papers, Marking schemes, Notes, Career guide for school leavers and lot more Articles.We're mainly focused for G.C.E. New Suzuki Gixxer 155 Sports Bike Price in Sri Lanka Models Suzuki Gixxer Price LKR 419,900/- Suzuki Gixxer SP Price LKR 394,900/- Suzuki Gixxer SF (MotoGP Edition) Price LKR 439,900/- Suzuki Gixxer SFSP (ABS) Price LKR 449,900/- Fuel efficiency (average) : 40-50 Kmpl Ap… Download Entry Qualifications>> Apply Online >> © 2020 Sri Lanka Air Force Directorate of Information Technology . Applications are invited for the Deputy General Manager job vacancy at the State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka. Bachelor of Management Studies Honours Degree (BMS Hons), Higher Diploma in Management Student Intake 2020 / 2021 – Open University of Sri Lanka 29 Oct 2020 Calling Applications for Para Medical Services and PSM – 2019(2020) Ministry of Health All Content of this website is published by extracting the information from online sources such as government official websites, government gazettes, advertisements, newspapers, other websites etc. Recruitment of National Teaching Diploma holders into Sri Lanka Teacher service – 2020 Application for the Placement. Sri Lanka Government Job Vacancies, Lankan Rajaye Rakiya, Government Exam, Sri Lanka vacancy, gawamant job vacancy, Job Applications. Sri Lanka . Sri Lanka Government jobs Vacancies - Commando Regiment - Sri Lanka ArmyExpire Date 2018-12-15 This page was last edited on 21 October 2020… Advertisement, Application and Application Procedure Advertisement (Sinhala) View Advertisement (English) View Model Application ; Download Closing Date : 2020-12-30 Source  : Sunday Observer (20-12-2020) Art of War-Engineering-Medicine-Administration-Human Resource Development and Management; the army teaches you all. Source -Dinamina 2020-08-28. Instructions for Completing the Application Through Internet: DOWNLOAD: DOWNLOAD: Apply Online: Apply: View All Articles . U.S. Citizens with emergencies, please call 011-249-8686. Advertisement . Outside of Office Hours, contact: 011-249-8500. Applications are called for the following external degree courses offered by the External Degrees and Extension Courses Unit of the University of Sri Jayewardenepura until 28th February 2020. Applications should be addressed to the “Director – Examinations” … 20 April 2020 – Election Commission of Sri Lanka declared 20 June 2020 as the date of elections, after a member of commission Professor Ratnajeevan Hoole object to hold the election on 28 May 2020 with the government influence. Closing Date – 2020-July-27 English Advertisement Download Model Application Download Source – Sunday Observer (2020.07.05) Government Job Vacancies , Sri Lanka Army Vacancies Officer Cadet Soldiers (Male / Female) – Sri Lanka Army 2020 Find the best Suzuki bike price in Sri Lanka on pricelanka.lk website. SF Logistics Lanka (Pvt)Ltd. 11-2/1,Rodney Street, Colombo 08. Applications for University Research Grants 2020 has been extended up to 02nd March 2020. Application -Lab Assistant of the Sri Lanka Techno... Southern Province Graduate Teaching Application, Online Register for Donate Your Eyes and Tissues, Download Sri Lanka Central Bank Report -2017, Application For Agriculture School Entrance 2018/2019, Scholarships for Sri Lankan Students From Canada Scholarship Foundation, Sri Lanka Inland Revenue Service - 2019/2020 Exam Application, Application-called for Scholarship Closing Date-2017-04-30, Selected Name List of Sri Lanka Administrative Service-2014(2016) (Open), SLAS Exam General Knowledge Online Exam Paper With Answer. thApplication closing date 07 February 2020 Late application (with penalty) closing date 14thFebruary 2020 Penalty payment 50% of the Exam Fee + Normal Exam Fee It is compulsory to pay the penalty for applications received from 08thFebruary 2020 to 14th Ordinary Level exam 2020 model papers.… Your email address will not be published. All rights reserved Recent Posts. Presidential Secretariat Galle Face Center Road Colombo 1 Sri Lanka +94 11 2354354 +94 11 2340340 ps@presidentsoffice.lk Sabaragamuwa Province Teaching Vacancies Application 2020 Admin. Bachelor of Management Studies Honours Degree (BMS Hons), Higher Diploma in Management Student Intake 2020 / 2021 – Open University of Sri Lanka 29 Oct 2020 Calling Applications for Para Medical Services and PSM – 2019(2020) Ministry of Health if you want to remove your advertisement from our website contact iqlanka@gmail.com. Joining the Army is possible both after finishing school as well as after graduation. For 2020, Sri Lanka is ranked 82 of 138 out of the countries considered for the annual GFP review.It holds a PwrIndx* rating of 1.4661 (0.0000 considered 'perfect'). 900.00. Available Vacancies: Open Competitive Examination for Recruitment to Grade III of Station Master – Sri Lanka Railway Department – 2019 (2020). Government Job Vacancies in Sri Lanka - Government Vacancies, Deputy General Manager – State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka, Assistant Superintendent of Police, Woman Assistant…, Job Vacancies in Sri Lanka Ports Authority, Management Assistant – Department of Agrarian…, Deputy Harbour Manager – Ceylon Fishery Harbours Corporation, Deputy General Manager, Chief Internal Auditor, Security Officer, Engineer – State Engineering Corporation, General Manager, Technical Officer, Cashier, Management Assistant, Auditor – Sri Lanka Ayurvedic Drugs Corporation, Engineer, Extension Officer, Instructor, Sales Supervisor, Lab Assistant, Mechanic – Milco Private Limited, Computer Programmer, Systems Analyst, System Engineer – University of Moratuwa, Professional Officer – Sri Lanka Army Volunteer Force, Finance Assistant – The Institution of Engineers Sri Lanka, Chief Executive Officer – SriLankan Airlines, Lecturer, Senior Lecturer, Chief Marshal – Sabaragamuwa University, Facilities Manager – Urban Investment and Development Company (PVT) Ltd, Facilities Manager – Urban Development Authority, Quantity Surveyor, Engineer, Architect, Legal Officer, Enforcement Officer – Urban Development Authority, Management Assistant, Personal Assistant, Senior Development Officer – Waste Management Authority, Senior Manager, Legal Officer, Credit Officer – Sri Lanka Savings Bank – SLS Bank, Work Inspector – Dunagaha Coconut Growers’ Co-operative Society Limited, Accountant – Munwatta West Co-operative Society Limited, Director, Assistant Director – National Aquaculture Development Authority (NAQDA), Regional Explorer, Regional Conservator, Regional Maintenance Manager (Open) – Department of Archaeology, Maintenance Engineer – Ministry of Youth and Sports, Regional Explorer, Regional Conservator, Regional Maintenance Manager (Limited) – Department of Archaeology, Central Provincial Road Development Authority, Construction Industry Development Authority, Information Technology Resource Development Authority, National Apprentice & Industrial Training Authority, National Apprentice and Industrial Training Authority, National Aquaculture Development Authority of Sri Lanka, National Authority on Tobacco and Alcohol, National Authority on Tobacco and Alcohol (NATA), National Enterprise Development Authority, Sugathadasa National Sports Complex Authority, Accounting & Auditing Standards Monitoring Board, National Library & Documentation Services Board, Sri Lanka Accounting & Auditing Standards Monitoring Board, Bureau of the Commissioner General of Rehabilitation, Sri Lanka Information & Communication Technology Service, Commission to Investigate Allegations of Bribery or Corruption, Insurance Regulatory Commission of Sri Lanka, Sabaragamuwa Provincial Public Service Commission, Securities and Exchange Commission of Sri Lanka, Southern Provincial Public Service Commission, Sri Lanka Telecommunication Regulatory Commission, Tertiary and Vocational Education Commission, Public Service Co-Operative Credit & Thrift Society Ltd, Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation, Sri Lanka Land Reclamation & Development Corporation, State Development & Construction Corporation, State Engineering Corporation of Sri Lanka, State Pharmaceuticals Manufacturing Corporation, Department of Animal Production and Health, Department of Coast Conservation and Coastal Resource Management, Department of Measurement Units Standards and Services, Department of Multi-Purpose Development Task Force, Department of Muslim Religious and Cultural Affairs, Department of National Community Water Supply, Department of National Zoological Gardens, Department of Probation & Child Care Services, Department of Technical Education & Training, Ceylon Petroleum Storage Terminals Limited, Maga Neguma Road Construction Equipment Company, Sathosa Construction and Engineering (Pvt) Ltd, Sri Lanka Foreign Employment Agency (Pvt) Ltd, Arthur C Clarke Institute for Modern Technology, Bandaranaike International Diplomatic Training Institute, Ceylon German Technical Training Institute, Gampaha Wickramarachchi Ayurveda Institute, Gem and Jewellery Research and Training Institute, Hector Kobbekaduwa Agrarian Research & Training Institute, Institute of Advanced Technological Education, Institute of National Security Studies Sri Lank, Institute of National Security Studies Sri Lanka, National Institute of Business Management, National Institute of Cooperative Development – NICD, National Institute of Fundamental Studies, National Institute of Language Education & Training, National Institute of Language Education and Training, National Institute of Plantation Management, National Institute of Post Harvest Management (NIPHM), Sri Lanka Institute of Advanced Technological Education, Sri Lanka Institute of Development Administration, Sri Lanka Institute of Information Technology, Sri Lanka Institute of Textile & Apparel (SLITA), Sri Lanka Institute Of Tourism & Hotel Management, Information Technology and Cultural Affairs, Minister of Higher Education Technology and Innovation, Ministry of Buddha Sasana & Religious Affairs, Ministry Of City Planning And Water Supply, Ministry of Environment and Wild Life Resources, Ministry of Environment and Wildlife Resources, Ministry of Finance Economy and Policy Development, Ministry of Fisheries & Aquatic Resources Development, Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine, Ministry of Healthcare & Indigenous Medical Services, Ministry of Higher Education & Cultural Affairs, Ministry of Higher Education Technology and Innovation, Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils & Local Government, Ministry of Internal Affairs & Wayaba Development, Ministry of Irrigation & Water Resources & Disaster Management, Ministry of Labor and Trade Union Relations, Ministry of land and Parliamentary Reforms, Ministry of Mahaveli Agriculture Irrigation and Rural Development, Ministry of Mahaweli Agriculture Irrigation & Rural Development, Ministry of Mahaweli Development and Environment, Ministry Of Megapolis & Western Development, Ministry of National Integration & Reconciliation, Ministry of National Policies & Economic Affairs, Ministry of Petroleum Resources Development, Ministry of primary Industry and social Empowerment, Ministry of Prison Reforms and Rehabilitation, Ministry of Public Administration and Disaster Management, Ministry of Public Administration and Management, Ministry of Public Enterprise Development, Ministry of Resettlement Rehabilitation Northern Development and Hindu Religious Affairs, Ministry of Science Technology and Research, Ministry of Skills Development & Vocational Training, Ministry of Social Welfare and Primary Industries, Ministry Of Tourism Development & Christian Religious Affairs, Ministry of Tourism Development and Christian Religious Affairs, Ministry of Upcountry New Villages – Estate Infrastructure & Community Development, Ministry of Urban Development and Housing, Ministry of Urban Development Water Supply and Housing, Ministry of Urban Planning and Water Supply, Ministry of Women & Child Affairs and Development of Dry Zones, Ministry of Women & Child Affairs and Social Security, Northern Development and Hindu Religious Affairs, Project Management and Southern Development, State Ministry of Prison Management and Prisoners Rehabilitation, State ministry of provincial councils and local government affairs, State Ministry of Women and Child Development, Ministry of Skills Development Employment and labor Relations, Sri Jayawardenapura Kotte municipal Council, National Equipment & Machinery Organization, United Nations high Commissioner for Refugees, Akmeemana Multipurpose Co-operative Society, Atomic Energy Regulatory Council of Sri Lanka, Bandaranaike Centre for International Studies, Business Development Co-operative Society Ltd, C.W.E. Applications are invited for the Deputy General Manager job vacancy at the State Pharmaceuticals Corporation of Sri Lanka. Wednesday, 09 December 2020/ Published in Academics Special Notices, Ministry Special Notices, Special Notices, Students Special Notices Finance Assistant – The Institution of Engineers Sri Lanka Vacancies 2021 December 22, 2020; Chief Executive Officer – Sri Lankan Airlines Vacancies 2021 December 22, 2020; Professional Officer – Sri Lanka Army Volunteer Force 2021 December 22, 2020; Facilities Manager – Urban Investment and Development Company – Urban Development Authority Vacancies 2021 December 21, 2020 This is a non-refundable fee. These personnel have received specialized training in Sri Lanka and abroad. It is believed to be composed of personnel from the Commando and Special Forces regiments of the Sri Lanka Army as well as former members of Tamil militant groups. Construction and Engineering Company, Center of Excellence for Robotic Application, Deraniyagala Multipurpose Co-Operative Society, Dunagaha Coconut Growers' Co-operative Society Limited, Dunagaha coconut producers' co-operative society Ltd\, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Ginigathhena Multi Purpose Cooperative Society Ltd, Information and Communication Technology Agency, Katugampola Multi Purpose Co-Operative Society Ltd, Marawila Coconut Producers' Cooperative Sales Society Limited, Matale Co-operative Regional Rural Bank Society Ltd, Munwatta West Co-operative Society Limited, Munwatta West Multi-purpose Cooperative Society Ltd, National Aquatic Resources Research & Development Agency, National Centre for Advanced Studies in Humanities and Social Sciences, National Cooperative Council of Sri Lanka, National Engineering Research & Development Centre, National Engineering Research and Development Centre (NERD), National Human Resources Development Council, New Ukuwela Multipurpose Co-operative Society, Polonnaruwa Multi Purpose Co-Operative Society Ltd, Polpithigama Multipurpose Co-operative Society Limited, Poojapitiya Multipurpose Co-operative Society Limited, Postal and Telecommunication Services Union, Public Service Mutual Provident Association, Rikillagaskada Multipurpose Co-operative Society Limited, Saumya Moorthi Thondaman Memorial Foundation, Smallholder Agribusiness Partnerships Programme, Sri Lanka Cooperative Rural Bank Federation Ltd, Sri Lanka Council for Agricultural Research Policy, Sri Lanka State Trading (General) Corporation Ltd, Superior Courts Complex Board of Management, Thalathuoya Multi Purpose Co-operative Society, The Colombo Plan Gender Affairs Programme, The National Construction Association of Sri Lanka, Tissamaharama Multipurpose Co-operative Society, Udispattuwa Multipurpose Co-operative Society Limited, UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), United Nations Industrial Development Organization, Urban Investment and Development Company (PVT) Ltd, Kandy Four Gravets and Gangawata Korale Pradeshiya Sabha, Buddhist and Pali University of Sri Lanka, Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine, General Sir John Kotelawala Defence University, University of the Visual & Performing Arts, Community Development and Livelihood Specialist, Environmental & Social Safeguard Specialist, Geographic Information System (GIS) Specialist, Information and Communication Technology Officer, Language Promotion & Investigation Officer, Participatory Irrigation Management Specialist. Required fields are marked *. There is no age barrier for the local competition, but to participate in the international competition, the student should be below 20 years of age on 30 June 2021. Any inconvenience caused in this regard is … Sri Lanka Government Gazette Paper 11-12-2020 Sinhala, Tamil and English… Sri Lanka Government Gazette Paper 18-12-2020 Sinhala, Tamil and English… Download Sinhala medium G.C.E. ;a jk m%YaK yd ms,s;=re we;=,;a mSã*a álla wo bo,d wms m,lrkjd my;ska vjqkaf,daâ lr.kak. The applications have to be submitted to the Research Council on or before the deadline given above. Moulding the officers into leaders capable of leading from the front in any field. Tel : (+94) 114 332 626 Email : info@sf-logistics.lk This website is continued for your job information purposes only. BEd in Primary Education Brochure Level 3 Brochure 2020/2021Level 5 & 6 Sinhala Brochure - 2020/2021Level 5 & 6 English Brochure - 2020/2021 Closing Date for Applications : 15th September 2020 Leave A Reply Cancel reply The inherent adventure and extra-curricular activities in the Army ensure an all round development essential in today's world. With the confirmation of online application, system will generate a copy of the same. මෙම ඔන්ලයින් ප්‍රශ්න පත්‍රය අනුමාන ප්‍රශ්ණ 50 ක... Download Teacher Educators' Service Application 2020, අධ්‍යාපනඥ සේවය  සදහා බදවාගැනිමට 2020-02-07 නිකුත්කල ගැසට් පත්‍රය සoශෝධනය කරමින් 2020-10-23 නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය පහතින් දැක්වෙනවා මේ අනුව අයදුම් කිරිමේ දිනය 2020-11-06 දක්වා දීර්ඝ කර තිබෙනවා, IQ Lanka Online IQ Academy -අයිකිව් විඩියෝ මගින් ඉගෙනගමු. Advertisement, Application and Application Procedure, Your email address will not be published. HERE – FULL NAME LIST RELEASED.. oeka Tng Tka,hska frðiag¾ ùu ;=
Esl Definite And Indefinite Articles Games, Lowe's Infinity Paint Colors, Bosch Smart Home Uk, Spiritualist Crossword Clue 11 Letters, Herman Miller Aeron Review Reddit,